Athens Greece Satellite Imagery
(Courtesy NASA, USA)

Athens Greece Satellite Imagery

 

Athens Greece Satellite Imagery

Athens Greece Satellite Imagery